page loader

Başvuru ve Katılım Şartları

Başvuru ve Katılım Şartları

Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması Sınav Uygulama Esasları
 1. Kayıtlar; aydinlikyarinlara.com adresinden yapılacaktır.
 2. Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması, gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenecektir.
 3. Yarışmacılar, sınava online olarak aydinlikyarinlara.com adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da bu adresten duyurulacaktır.
 4. Kategoriler için belirlenen sınav tarihleri 2-3 Aralık tarihleridir ve aşağıda belirtilmiştir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde sınav saatlerinde değişikliğe gidilebilecektir. Böyle bir durumda yarışmanın web sitesinden duyuru yapılacaktır.
 5. İlkokullar için sınav tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.00
 6. Ortaokullar için sınav tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 16.00
 7. Liseler için sınav tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00
 8. Yetişkinler için sınav tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 19.00
 9. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan yarışmacılar olursa, sınavını önce bitiren yarışmacı sıralamada öne geçer. Misal: 40’ta sınavı bitirip en yüksek puanı alan yarışmacı ile 13.50’de bitirip aynı puanı alan bir yarışmacı karşılaştırıldığında 13.40’ta bitiren yarışmacı birinci, 13.50’de bitiren yarışmacı ise, ikinci kabul edilir. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde (saniye ve saliselere bakılacaktır) gönderip dereceye giren yarışmacılar olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır.
 10. Sorular çoktan seçmeli olacaktır.
 11. İlkokulda sorular 3 şıklı, ortaokulda 4 şıklı, lise ve yetişkinlerde 5 şıklı olacaktır. Süre 50 dakikadır. (Sisteme geç giren yarışmacılara ek süre verilmeyecektir.) 13. 40 soru sorulacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her soru 2,5 puan değerinde olup yarışmacının verdiği her yanlış cevap için toplam doğru puanından 0,50 puan eksilecektir. Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlamak amacı ile yarışmacı kayıtlarında yarışmacının engel durumu öğrenilecektir. Görme engelli yarışmacılarımız için kitaplarımız, seslendirilerek yarışma sitesine yüklenmiştir. Kitapları sesli olarak dinleyebilirler. Görme engelli yarışmacılar için velileri, sınav esnasında soruları okuyarak destek verebilirler.
 12. Sınav soruları ve cevapları sınavların gerçekleştirildiği hafta içerisinde yarışmacının kendi sayfasında yayınlanacaktır.
 13. Burada belirtilmeyen durumlarda Millî Eğitim Bakanlığının izni, bilgisi ve onayı dahilinde alınacak kararlar geçerli olacaktır.
 14. Veli İzin Onayı: Veli, kayıt esnasında aşağıdaki metni okuyup onayladıktan sonra kayıt yapabilecektir.
Veli İzin Onayı: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından düzenlenen Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması’na, kayıt formunda bilgileri yazılı olan çocuğumun yarışmacı olmasına izin veriyorum.
 1. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
 2. Yarışma ile ilgili bilgiler yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda yarışma ile ilgili gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
 3. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
 4. Yarışmacılar, kayıt esnasında aşağıdaki Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma metnini okuyup ve açık rıza onayını verdikten sonra kaydolabilirler.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BİLGİLENDİRME FORMU
VERİ SORUMLUSUNUN
ADI: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED)
ADRESİ: Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe/ İSTANBUL

İZİN KONUSU: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) (“Dernek”), faaliyetleri dâhilinde kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.
Derneğimiz ile Derneğimiz tarafından organize edilen “Aydınlık Yarınlara Yarışması” kapsamında “Yarışmacı” sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde, yarışma amacına uygun olarak, yarışma süresince aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek, yarışma bitiminde silinecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Bu yarışmada, aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:
Kimlik verisi: Adı, soyadı, cinsiyet ve doğum tarihini içeren kimlik bilgileriniz; yarışma başvurunuzun değerlendirilmesi ve yarışmaya kaydınızın gerçekleştirilmesi amaçlarıyla,
İletişim verisi: Yarışmacıya ait cep telefonu numarasından ve e-posta adresinizden (isteğe bağlı) ibaret iletişim bilginiz; yarışma süreçleri ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak, derece elde edilmesi halinde ödül süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve ileride gerçekleştirilecek olan Aydınlık Yarınlara yarışmaları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlarıyla,
Sınav verisi: Doğru yanlış soru bilgileri ve sınav sonuç bilgileri, sınavın değerlendirilmesi amacıyla,
Engel durumu: Engel durumunu öğrenerek, engelli bireylerin yarışmaya katılım durumlarını görmek ve daha çok yardımcı olmak amacıyla,
Diğer: Okuduğu okulun ili, ilçesi ve okulun ismi bilgileri; sınavın düzenlenmesi ve ödül süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ
Derneğimiz tarafından işlenen kişisel veriler söz konusu işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler imha edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Söz konusu Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Uluslararası Eğitimciler Derneği’nin Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarımı
Yarışmacılara ait kişisel veriler, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

ONAY:
Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.
Yarışmacılar, buna onay vermek suretiyle kaydolabileceklerdir.