1. “Allah var idi, başka bir şey yok idi” hadis-i şerifi Allah’ın sıfatlarından hangisini ifade etmektedir?

a. İrade

b. Kudret

c. Kıdem

d. Beka

e. İlim

2.  I. Peygamberimiz döneminde toplum hayatını Kur’an ve sünnet şekillendiriyordu.

     II. Sahabeler toplumda meydana gelen olaylara öncelikle kendi içtihatları ile eğer içtihat edemiyorlarsa Kur’an ve sünnet ile hükmettiler.

     III. Başta dört halife olmak üzere sahabelerin önde gelenleri gelişen yeni olaylara hep içtihatla çözüm bulma yoluna gittiler.

     IV. Sahabe döneminden sonra gelen tabiin de Kur’an, sünnet, sahabe fetvaları ve kendi içtihatlarınca hüküm verdiler.

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

a. Yalnız I

b. I-IV

c. I-III-IV

d. I-II-III

e. I-II-III-IV

3. Aklî ve naklî delillerle kuvvetlendirilmiş imana tahkiki iman denir. Yakîn ise, içinde şüphe olmayan bilgi, gerçeğe uygun kesin bilgi, kalbin bir şeyin hakikatine dair mutmain oluşu diye tarif edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yakînin en kuvvetli mertebesidir? (Sayfa-31)

a. İlme’l- yakîn

b. Ayne’l-yakîn

c. Hakka’l- yakîn

d. Tasavvur

e. Tevehhüm

4. Allah’ın pek çok isimleri vardır. Mesela varlıkları yarattığı için ………., canlılara hayat verdiği için ………., nimet verdiği için ………. isimlerini alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

a. Halık – Muhyi – Mün’im

b. Halık – Mümit – Mü’min

c.  Halık – Musavvir – Mün’im

d. Mâlik – Muhyi – Rezzak

e. Melik– Hayy – Rezzak

5. Meşhur Yahudi alimlerinden olan bir zat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) görünce ‘Şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz!’ demiştir.

Bu sözü söyleyen Yahudi âlimi kimdir?

a. Abdullah İbn-i Ömer

b. Abdurrahman Bin Afv

c. Abdullah İbn-i Selâm

d. Es’ad ibn-i Yezid

e. Zübeyr Bin Avvam